Organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych


Chętnie podejmujemy się organizacji praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych w obiektach. Warto pamiętać, iż obowiązek organizacji takich ćwiczeń wynika bezpośrednio z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z nałożonymi wymogami, ćwiczenia ewakuacyjne powinny być organizowane:

  • co najmniej raz na 2 lata w obiektach przeznaczonych dla ponad 50 osób, będących ich stałymi użytkownikami, za wyjątkiem budynków mieszkalnych;
  • co najmniej raz do roku w obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, przy czym termin ten nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

 

Nasza usługa w tym zakresie obejmuje:

  • sprawdzenie obowiązujących w obiekcie procedur ewakuacyjnych lub, w przypadku ich braku, profesjonalna pomoc w opracowaniu takowych procedur wraz z przeszkoleniem pracowników i osób funkcyjnych;
  • przygotowanie scenariusza ćwiczeń ewakuacyjnych;
  • przygotowanie pisma do Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej informującego o organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych;
  • przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych z wykorzystaniem dymu pozoracyjnego oraz zainstalowanych w obiekcie systemów przeciwpożarowych, nadzór nad przebiegiem ćwiczeń;
  • sporządzenie profesjonalnego raportu z przebiegu ćwiczeń ewakuacyjnych, zawierającego ewentualne uwagi i za-lecenia, dotyczące poprawy warunków lub/oraz procedur ewakuacyjnych w obiekcie.

Na Państwa życzenie w ćwiczeniach mogą uczestniczyć również służby ratownicze: straż pożarna, pogotowie.