Pomiary środowiska pracy


Wykonujemy pomiary następujących czynników środowiska pracy:

  • natężenie oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy,
  • temperatura w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy,
  • wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach pracy z monitorami ekranowymi.

Wszystkie pomiary wykonujemy przy użyciu specjalistycznych, na bieżąco kalibrowanych urządzeń pomiarowych. Każdy pomiary zakończony jest sporządzeniem stosownego protokołu zawierającego wyniki oraz wnioski z pomiarów.